Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov
Informace o probíhající revizi údajů evidovaných v katastru nemovitostí

Vážení občané,

ve Vaší obci (v katastrálních územích Bonětice, Bonětičky, Olešná a Souměř) provádí Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov revizi údajů evidovaných v katastru nemovitostí.
Cílem této činnosti je uvést do souladu stav evidovaný v katastru se stavem skutečným, a to zejména v případě správné a úplné evidence budov a druhů pozemků.
Při venkovním šetření v rámci revize, prováděném zaměstnanci úřadu, může být u nemovitosti (domu nebo pozemku) evidované ve Vašem vlastnictví zjištěn nesoulad mezi evidencí a skutečným stavem v terénu.
Pokud tomu tak bude, navštívíme Vás při pochůzce, jejíž datum bude uvedeno na úřední desce obecního úřadu nebo zveřejněno jiným způsobem v obci obvyklým. Nezastihneme-li Vás doma, vhodíme do schránky informaci o zjištění nesouladu s žádostí, abyste nás kontaktovali za účelem domluvení termínu schůzky.
Pokud jste si vědomi, že máte postavené stavby, které nejsou v katastru evidovány, a máte k těmto stavbám nějaké doklady – listiny od stavebního úřadu, připravte si je na jednání.
Pokud listiny nemáte nebo se dokonce jedná o nepovolené stavby, pomůžeme Vám navázat kontakt se stavebním úřadem, aby došlo k nápravě.
Věříme, že se nám společnými silami podaří naplnit cíl revize a Vaše nemovitosti budete mít evidovány v souladu se skutečným stavem.

Děkujeme za spolupráci
Ing. Jan Hohl  v.r.
ředitel KP Tachov