Č.j. 168/10/LT

Usnesení

46. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 24.2. 2010

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 21.1.2010.

2. Žádost o přidělení bytu:

3. Příští jednání zastupitelstva dne 24.3.2010 v 17.00 hod.

4. Uzavření školní družiny v době Jarních prázdnin 1.-5. března 2010.

5. Žádosti č.j. 131/10/IB a 167/10/IB.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž
    a Svazem tělesně postižených v ČR, o.s. na činnost.

3. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž
    a Základní školou Stráž, přísp.org. na školní ples.

4. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž
    a Centrem pro zdravotně postižené
    Plzeňského kraje na činnost a provoz.

5. Pronájem pozemku st.p.č. 4/1 o výměře 1136 m2,  zastavěná plocha
    a nádvoří v k.ú. Bonětice za roční nájemné 500,- Kč od 1.3.2010.

6. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Olešná
    p.č. 298 o výměře 1780 m2, orná půda, p.č. 329/2 o výměře 30 m2,
    orná půda a p.č. 329/3 o výměře 220 m2, orná půda.

7. Smlouvu č. IV-12-0005152/2780 mezi Městysem Stráž a ČEZ
    Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 o uzavření
    budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č.
    788/2 a  p.č. 186/1 v k.ú. Borek u Tachova. Předmětem této
    smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy na
    zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti, jímž dojde k
    zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční
    soustavy - stavba „ Stráž Borek 186/1 ", konkrétně kabel NN na
    p.č. 788/2 a 4x pojistková skříň, 1x rozpojovací skříň na p.č. 186/1.

8. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú.
    Dehetná p.č. 204 o výměře 2032 m2,  orná půda, p.č. 216 o výměře
    6878 m2, orná půda, p.č. 221/12  o výměře 44754 m2, orná půda,
    p.č. 221/14  o výměře 4768 m2, orná půda, p.č. 221/16 o výměře
    7193 m2, orná půda a p.č. 431/2 o výměře 151 m2.

9. Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene k
    pozemku p.č. 806/5 v k.ú. Borek u Tachova

10. Dodatek č.1 k dohodě o přičlenění honebních pozemků uzavřený
      mezi Městysem Stráž a Honebním společenstvem Holubeč.

11. Dodatek č.1 k dohodě o přičlenění honebních pozemků uzavřený
      mezi Městysem Stráž a Honebním společenstvem Skviřín.

12. Dodatek č.1 k dohodě o finančním vyrovnání honebních pozemků
      uzavřený mezi Městysem Stráž a Honebním společenstvem
      „Stráž".

13. Firmu BAU KONEX, Hornická 630, Tlučná pro stavbu
     „Klubovna Stráž".

14. Dodatek č. 5 smlouvy č. 3001 s firmou Ekodepon Černošín
      k cenám za odpady v r. 2010.

15. Smlouvu o dílo č. 09/2010 s firmou RRA Šumava k vypracování
      žádosti o dotaci na Územní plán Městyse Stráž.

16. Dodatek č. 1 smlouvy č. 010607 s ing. Arch. J. Ichou
      k prodloužení termínu návrhu ÚP. 

17. Výroční zprávu o poskytovaných informacích podle zák.
      č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009.

18. Smlouvu o neinvestičním příspěvku mezi Městysem Stráž
      a Českým svazem bojovníků za svobodu na vydání publikace.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu městyse podpisem dodatků a smluv projednaných
    a schválených na zasedání dne 24.2.2010. 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o snížení
    nájemného za pozemek pod vysílací věží v Bernarticích.

 

           Karel Fišpera v.r.                       Věra Koktová v.r.

                   starosta                                    místostarosta

Vyvěšeno: 25.2.2010

Bude sňato: 15.3.2010