Č.j. 1137/09/LT

Usnesení

43. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 16.12. 2009

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.11. 2009.

2. Plnění rozpočtu Městyse Stráž k 30.11. 2009

3. Výroční zprávu Kulturního spolku Bernarticka.

4. Informaci o pokračování jednání s firmou ČEZ distribuce
    o odkoupení veřejného osvětlení.

5. Příští zasedání zastupitelstva dne 27.1. 2010 v 17.00 hod.

6. Uzavření družiny ZŠ Stráž v době vánočních prázdnin.

7. Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 30.12.2009 v 8.00 hod.
    v kanceláři starosty k žádosti Občanského sdružení Souměř.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Rozpočtové provizorium na rok 2010 ke dni schválení rozpočtu na
    rok 2010.

3. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 7/2009 dle předložených
    závazných ukazatelů.

4. Vyřazení DDHM z majetku MŠ Stráž, příspěvkové organizace dle
    vyřazovacích protokolů ve výši 19 677,80 Kč po dohledu ÚIK.

5. Vyřazení DHM z majetku ZŠ Stráž, příspěvkové organizace dle
    vyřazovacích protokolů ve výši 203.195,41 Kč po dohledu ÚIK.

6. Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč Sboru dobrovolných hasičů
    Stráž na pořádání dětské Mikulášské nadílky, konané dne 4.12.2009
    ve Stráži. Příspěvek bude použit na nákup balíčků pro děti.

7. Pronájem pozemků v k.ú. Bonětice  p.č. 2211/4 o výměře 3252 m2,
    lesní pozemek, p.č. 2211/8 o výměře 549 m2, lesní pozemek, p.č.
    2211/9 o výměře 141 m2, lesní pozemek, p.č. 2211/11 o výměře
    225 m2, ostatní plocha, p.č. 2211/12  o výměře 1503 m2, ostatní
    plocha, p.č. 2211/13 o výměře 37 m2, ostatní plocha, p.č. 2211/14 
    o výměře 341 m2, lesní pozemek, p.č. 2211/15 o výměře 1860 m2,
    lesní pozemek, p.č. 2211/19 o výměře  2525 m2, ostatní plocha, 
    p.č. 2211/20 o výměře 1640 m2, lesní pozemek, p.č. 2249 o výměře
    72 m2, ostatní plocha, p.č. 2251 o výměře 360 m2, lesní pozemek,
    st.p.č. 57 o výměře 39 m2, zastavěná plocha, st.p.č. 58 o výměře
    39 m2, zastavěná plocha, st.p.č. 59 o výměře 39 m2, zastavěná
    plocha, st.p.č. 60 o výměře 39 m2,  zastavěná plocha a  st.p.č. 61/2
    o výměře  6 m2, zastavěná plocha za roční nájemné 13.000,- Kč od
    1.1.2010.

8. Pronájem pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže p.č. 335/6 o výměře
    43 m2, orná půda, p.č. 335/7 o výměře 147 m2, orná půda, p.č.
    872/5 o výměře 162 m2, orná půda, p.č. 872/6 o výměře 12114 m2,
    orná půda a p.č. 903 o výměře 3773 m2, orná půda za roční   
    nájemné 1.624,- Kč od 1.1.2010 do 31.12. 2014.

9. Pronájem pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 2424/13 o výměře
    2881 m2, orná půda, p.č. 2424/14 o výměře 2613  m2, orná půda,
    p.č. 2424/15 o výměře 5575 m2, orná půda, p.č. 2424/16 o výměře
    2663 m2, orná půda a p.č. 2424/17 o výměře 2305 m2, orná půda
    za celkové nájemné 500,- Kč od 1.1.2010 do 30.9.2010.

10. Pronájem části pozemku p.č. 186/1 o výměře 5 m2, lesní pozemek
      v k.ú. Borek u Tachova za roční nájemné 125,- Kč od 1.1. 2010.     

11. Pronájem nebytových prostor budovy č.p. 190 na st.p.č. 306/1
      v k.ú. Stráž u Tachova za částku 2.530,- Kč měsíčně od 1.1. 2010
      do 31.12.2010.

12. Prodej pozemků v k.ú. Strachovice u Bernartic p.č. 105 o výměře
      7232 m2, ostatní plocha, p.č. 112/1 o výměře 2119 m2, ostatní
      plocha, p.č. 112/2 o výměře 3394 m2, ostatní plocha, p.č. 289/5
      o výměře 307 m2, orná půda a p.č. 289/8 o výměře  8132 m2, orná
      půda za cenu 85.000,- Kč společnosti EKOS III, s.r.o., Strážská
      483, Bor, s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené
      s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZM dne
      26.11.2008 a s podmínkou předkupního práva na 10 let.

13. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 14 N/97  ke dni
      31.12.2009.

14. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 1 N/99  ke dni
      31.12. 2009.

15. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu se Strážskou obchodní
      společností s.r.o., Stráž čp. 1. na nájem lesních pozemků
      o výměře 726,5091 ha od 1.1. 2010. ( Do 31.12.2009 platí
      výměra 727,3179 ha).

16. Dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků k
      zemědělské činnosti za cenu 1.000,- Kč/1 ha/rok  od 1.1. 2010.

17. Umístění výstavby fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 1047/1
      a 1047/2 k.ú. Souměř.

18. Oddací dny a dobu pro rok 2010 na každou sobotu kromě státem
      uznaných svátků a 31.12. 2010 v době od 8.00 hod. do 13.00 hod.

19. Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na
      činnost mládeže oddílu kopané na rok 2009.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:
1. Žádost Honebního společenstva Borovany o změnu hranice
    honitby.

2. Žádost Občanského sdružení Souměř o pronájem pozemků k.ú.
    Stráž u Tachova a Souměř.

           Karel Fišpera v.r.                              Věra Koktová v.r. 
                  starosta                                           místostarosta

 

 

Vyvěšeno: 17.12. 2009

Bude sňato: 4.1.2010