č.j. 986/09/Ti

Usnesení

41. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 21.10. 2009

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.9. 2009.

2. Žádost o přidělení bytu.

3. Zrušení žádosti č.j. 00681/09  o prodej pozemku p.č. 758/2
    o výměře 930 m2 v k.ú. Olešná.

4. Odstoupení od realizace projektu zabezpečení provozu kontaktních
    míst veřejné správy Czech POINT.

5. Výroční zprávu ZŠ Stráž za rok 2008/2009.

6. Plán práce ZŠ Stráž na rok 2009/2010.

7. Vyřazení Městyse Stráž z nominace v projektu „Česká pošta
    lidem".

8. Příští zasedání zastupitelstva dne 25.11. 2009 v 17.00 hod.

9. Zprávu Kontrolního výboru městyse Stráž za III. Q. 2009.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.

2. Finanční náležitosti.

3. Prodej a pronájem majetku městyse.

4. Projednání návrhu pozemkových úprav v k.ú. Dehetná.

5. Různé, diskuse.

2. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 5/2009 dle předložených
    závazných ukazatelů.

3. Čerpání finančních prostředků z fondu odměn ZŠ Stráž,
    příspěvkové organizace na platy na dofinancování výjimky z počtu
    žáků na rok 2009 ve výši 57 194,- Kč.

4. Finanční příspěvek Poliklinice Bor na obnovu přístrojového
    zařízení LSPP ve výši 25.000,- Kč.

5. Pronájem pozemku p.č. 186/1 díl E) o výměře 50 m2, lesní
    pozemek v k.ú. Borek u Tachova za roční nájemné 600,- Kč od
    1.11.2009 za účelem výstavby rekreační chaty v RS Sycherák.

6. Pronájem pozemku p.č. 3018/1 o výměře 29924 m2, orná půda v
    k.ú. Bonětice a pozemků v k.ú. Bonětičky p.č. 673 o výměře
    180 m2, trvalý travní porost, p.č. 674 o výměře 180 m2, trvalý
    travní porost, p.č. 675 o výměře 6798 m2, orná půda, p.č. 676
    o výměře 162 m2, orná půda, p.č. 690 o výměře 144 m2, orná půda,
    p.č. 691/1 o výměře 8416 m2, orná půda, p.č. 691/2 o výměře
    4993 m2, orná půda, p.č. 691/3 o výměře 162 m2, orná půda a p.č.
    691/4 o výměře 4198 m2, orná půda za roční nájemné 5.516,- Kč
    od 1.11.2009 společnosti FARMER GROUP s.r.o., Čižická 243,
    Štěnovice. 

7. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 758/2
    o výměře 930 m2, zahrada v k.ú. Olešná.

8. Bezúplatný převod privatizovaného majetku - komunikace včetně
    pozemku p.č. 3362 v k.ú. Stráž u Tachova z majetku Pozemkového
    fondu ČR do vlastnictví Městyse Stráž.

9. Předložený návrh plánu společných zařízení zhotovený v rámci
    Pozemkové úpravy v k.ú. Dehetná.

10. Opravu poškozených částí místní komunikace Dehetná-Bernartice
      do maximální částky 100.000,- Kč dle potřeby firmou Silnice
      Horšovský Týn.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Záměr  prodeje pozemku p.č. 770 o výměře 1259 m2 v k.ú. Olešná
    na příští jednání zastupitelstva.4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:
1. Záměr  prodeje pozemku p.č. 758/2 o výměře 930 m2 v k.ú. Olešná.

         Karel Fišpera v.r.                                  Věra Koktová v.r.

              starosta                                                 místostarosta

Vyvěšeno: 22.10. 2009

Bude sňato: 9.11. 2009