Usnesení

30. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne  18.2.2009

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 17. 12. 2008.
2. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č.10/2008 dle předložených
    § a položek.

3. Žádost společnosti BK II., s.r.o. Bor o zrušení žádosti o odkoupení
    pozemků v k.ú.Bonětice a k.ú. Olešná.

4. Návrh zadání územního plánu  Městyse Stráž.
5. Žádost o přidělení bytu.

6. Nevyužití práva na přednostní nabytí bytu č.p. 302/11 ve Stráži ze
    strany nájemce.

7. Dohodu o skončení nájmu bytu v domě č.p. 279/2 ve Stráži s
    nájemníkem ke dni 31.1.2009.

8. Dohodu o skončení nájmu bytu v domě č.p. 302/11 ve Stráži s
    nájemníkem ke dni 31.1.2009.

9. Dohodu o skončení nájmu bytu v domě č.p. 310/7 ve Stráži s
    nájemníkem ke dni 31.1.2009.

10. Žádost  o zrušení koupi bytu č.p. 271/2 ve Stráži  v soutěži
      „Prodej bytů ve Stráži IV. etapa".

11. Zprávu o odpadovém hospodářství za rok 2008 a výhled pro rok   
      2009.
12. Jmenování komise pro výběr zhotovitele 8 BJ ve Stráži.
13. Žádost Městyse Stráž o zařazení pozemní komunikace na st.p.č.
      385, p.p.č. 2432 a p.p.č. 2424/16 v k.ú. Stráž u Tachova do
      kategorie „místní komunikace".

14. Uzavření MŠ Stráž dne 30.1.2009 z důvodu povinné účasti na
      školení o poskytování první pomoci.
15. Uzavření školní družiny dne 30.1.2009 z důvodu pololetních
      prázdnin.
16. Příští zasedání zastupitelstva dne 11.3.2009 od 17.00 hod.

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Dodatek č.1/2009 ke směrnici pro poskytování cestovních náhrad.

                                              - 2 -

3. Výši odměn neuvolněným členům Městyse Stráž dle předloženého
    návrhu s účinností od 1.3.2009

4. Finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč TJ Sokol Stráž - ASPV ženy
    na Maškarní rej pro děti, který se konal 14.2.2009 v ZŠ Stráž.
    Příspěvek bude použit na ceny a odměny pro děti.

5. Finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč KS Bernarticka na dětské
    maškarní, které se bude konat dne 1.3.2009 v Bernarticích.
    Příspěvek bude použit na výzdobu sálu, ceny a občerstvení pro děti.

6. Finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč KS Bernarticka na Masopust,
    který se bude konat 28.2.2009 v Bernarticích. Příspěvek bude  
    použit na výzdobu sálu a doprovodnou hudbu.

7. Finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč Svazu tělesně postižených v
    ČR, o.s., místní organizaci Bor na různé výlety a kulturní akce.

8. Finanční příspěvek ve výši 2500,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na
    masopustní taneční zábavu,  která se bude konat 27.2.2009 ve
    Stráži. Příspěvek bude použit na pronájem sálu.

9. Finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč Vlastenecko dobročinné obci
    Baráčníků na Masopust, který se bude konat 24.2.2009 ve Stráži.
    Příspěvek bude použit na nákup masek pro děti.

10. Pronájem pozemku p.č. 830 o výměře 200 m2,  ostatní plocha v
      k.ú. Borek u Tachova za  roční nájemné 5.000,- Kč.od 1.3.2009.

11. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 945 o
      výměře 5865 m2, orná půda v k.ú. Borek u Tachova.

12. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Stráž 
      u Tachova p.č. 2433/1 o výměře 2455 m2,  vodní plocha a p.č. 
      2433/2 o výměře 9228 m2,  vodní plocha. 

13. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje části pozemků v k.ú. 
      Olešná  p.č. 41, p.č. 49/1 a  p.č. 759/1 (po rozdělení pozemků
      geometrickým plánem).

14. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. 
      Bonětice p.č. 2743/2 o výměře 94 m2, trvalý travní porost,  p.č. 
      2743/3 o výměře 55 m2, trvalý travní porost, p.č. 2750/1 
      o výměře 461 m2, ostatní plocha, p.č. 2750/3 o výměře 1867 m2,  
      trvalý travní porost a  části p.č. 2750/4, trvalý travní porost  (po 
      rozdělení pozemku geometrickým plánem).

                                              - 3 -

15. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1027/1 a p.č. 1027/2 v k.ú.
      Bernartice u Stráže z majetku Pozemkového fondu ČR do  
      vlastnictví Městyse Stráž.

16. Uzavření nájemní smlouvy mezi Městysem Stráž a Pozemkovým
      fondem ČR na pronájem pozemku p.č. 1049/39 v k.ú. Bernartice u
      Stráže.

17. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 244/3
      v k.ú. Bernartice u Stráže.

18. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 244/2
      v k.ú. Bernartice u Stráže.

19. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 146/2
      v k.ú. Bernartice u Stráže.

20. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku st.p.č. 33 v
      k.ú. Bernartice u Stráže.

21. Převést nájemní smlouvu č. 30 N / 97 na pronájem části pozemku
      p.č. 2432 o výměře 286 m2 v k.ú. Stráž u Tachova.

22. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku
      ve vlastnictví Městyse Stráž.

23. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse
      Stráž v domě č.p. 271 ve  Stráži.

24. Dodatek č. 3 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití
      odpadu pro rok 2009 a cenové přílohy  1c, 2a, 3b a 4c.

25. Žádosti o snížení poplatku za likvidaci odpadů pro rodiny
      bydlících na samotách.

26. Výroční zprávu o poskytovaných informacích podle zák. č.
      106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2008.

27. Dodatek č.1/2009 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku Plzeňskému
      kraji k zajištění dopravní obslužnosti.

28. Podání žádosti o dotaci z programu PSOV Plzeňského kraje na
      opravu povrchu MK v Bonětičkách.

29. Podání žádosti o dotaci z programu ROP na rekonstrukci MK v
      Bernarticích.

30. Podání žádosti o dotaci z programu ROP na stavbu MK ve Stráži
      do bytové zóny.

31. Podání žádosti o dotaci z programu MAS Český Les na výstavbu
      klubovny ve Strážském parku.

                                            - 4 -

32. Podání žádosti o dotaci z MF ČR na stavbu víceúčelového hřiště
      ve Stráži.

33. Podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR na stavbu 8 BJ ve
      Stráži.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Předsedovi kontrolního výboru předložit na příštím zasedání
    zastupitelstva plán činnosti na rok 2009.
2. Předsedkyni finančního výboru předložit na příštím zasedání
    zastupitelstva plán činnosti na rok 2009.
3. Předsedkyni kulturní komise předložit na příštím zasedání
    zastupitelstva plán činnosti na rok 2009.

 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Projednání žádosti o prodej zemědělských pozemků.

2. Výběr firmy na provozování veřejného osvětlení do příštího jednání 
    zastupitelstva dne 11.3.2009.

 

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Prodej části pozemku p.č. 717/4,  ostatní plocha  -  ostatní 
    komunikace v k.ú. Borek u Tachova.

 

6/ Zastupitelstvo městyse Stráš ruší:

1. Usnesení č. 2/2 z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
    Stráž dne 22.10.2008 -  prodej bytu č.p. 271/2 ve Stráži.

 

                  Karel Fišpera                                    Věra Koktová

                   starosta                                           místostarosta