Usnesení  
29. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž
konaného dne 17.12.2008

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 26.11.2008.
2. Žádost o přidělení bytu.
3. Nevyužití práva na přednostní nabytí bytu čp. 279/2 ve Stráži ze 
    strany nájemce. 
4. Vyřízení stížnosti na prodej bytů ve Stráži III. etapa.
5. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č.8/2008 dle předložených
    § a položek.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:
1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.
2. Na základě nabídky prodej bytu č.p. 302/11 ve Stráži za částku
    301.500,- Kč.
3. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 310/7 ve Stráži.
4. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 311/1 ve Stráži.
5. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 311/2 ve Stráži.
6. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 311/3 ve Stráži.
7. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 311/4 ve Stráži.
8. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 311/5 ve Stráži.
9. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 311/6 ve Stráži.
10. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 311/7 ve Stráži.
11. Přidělení bytu v byt. domě č.p. 311/8 ve Stráži.
12. Zajištění správy domu a bytů v č.p. 311 ve Stráži  SBTH Bor od
      1.1.2009.
13. Nájemné pro byty ve vlastnictví Městyse Stráž v č.p. 311 ve Stráži
      ve výši  30,-  Kč/m2.
14. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 9/2008 dle předložených
      § a položek.
15. Rozpočtový výhled na rok 2011 a rok 2012.
16. Rozpočtové provizorium na rok 2009 ke dni schválení rozpočtu na
      rok 2009.
17. Směrnici pro poskytování cestovních náhrad.
18. Vyřazení DHM z majetku ZŠ Stráž, příspěvkové organizace dle
      vyřazovacích protokolů ve výši 25.229,78 Kč po dohledu ÚIK.
19. Vyřazení DHM z majetku MŠ Stráž, příspěvkové organizace dle
      vyřazovacích protokolů  ve výši 20.126,- Kč po dohledu ÚIK.
20. Finanční příspěvek ve výši 2500,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na
      přátelský povánoční večer při dobré hudbě, který se bude konat 
      dne 27.12.2008 ve Stráži. Příspěvek bude použit na  pronájem 
      sálu.
21. Prodej  pozemku p.č. 969/2 o výměře 412 m2, ostatní plocha v
      k.ú. Borek u Tachova za cenu 10,- Kč/m2 s tím, že  kupující
      uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemku dle zásad
      schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.
22. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 5/2008 na pronájem pozemků v
      k.ú. Stráž u Tachova do 30.9.2009.
23. Pronájem  pozemku p.č. 2432 o výměře 353 m2, trvalý travní
      porost v k.ú. Stráž u Tachova za roční nájemné 353,- Kč od
      1.1.2009.
24. Pronájem  pozemku p.č. 2415 o výměře 774 m2, trvalý travní
      porost  v k.ú. Stráž u Tachova za roční nájemné 500,- Kč od
      1.1.2009.
25. Pronájem pozemků:
      k.ú. Olešná -  p.č. 128/3 o výměře 396 m2, travní porost, p.č.
     142/4 o výměře  4018 m2, orná půda, p.č. 181/16  o výměře  698 
     m2, travní porost, p.č. 183/1 o výměře  4291 m2, ostatní plocha,
     p.č. 183/3 o výměře  1245 m2, ostatní plocha, p.č. 206/1 o výměře  
     1996 m2, travní porost, p.č. 206/2 o výměře 2437 m2, travní 
     porost, p.č. 279 o výměře 16455 m2, orná půda, p.č. 725/4  o 
      travní porost, p.č. 725/6 o výměře 2365 m2, travní porost, p.č. 
     725/7 o výměře 100 m2, travní porost,  p.č. 773 o výměře 2608 
     m2, ostatní plocha, p.č. 784/1 o výměře 1179 m2,  ostatní plocha a 
     p.č. 784/2 o výměře  3263 m2, ostatní plocha, k.ú. Strachovice u 
       Bernartic
-  p.č.  76/1 o výměře 584 m2, ostatní plocha, p.č. 105 o 
     výměře 7232 m2, ostatní plocha, p.č.112/1 o výměře 2119 m2
     ostatní plocha, p.č. 112/2  o výměře 3394 m2, ostatní plocha, 
     p.č.289/5 o výměře 307 m2, orná půda,  p.č. 289/8 o výměře 8132 
     m2, orná půda, p.č. 484/1 o výměře 1633 m2, orná půda, p.č. 
     484/2 o výměře 20 m2, orná půda,  p.č.  528/4  o výměře  534 m2,
     travní porost a  p.č. 592/1  o výměře 2009 m2, ostatní plocha, za 
     roční nájemné 1.649,- Kč od  1.1.2009 do 31.12.2014  společnosti 
     EKOS III, s.r.o., Strážská čp. 483, Bor.
26. Pronájem pozemků v k.ú. Bonětice p.č. 1488/3 o výměře 5742 m2, 
     ostatní plocha a p.č. 1488/4 o výměře 76 m2, ostatní plocha, za 
     Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu se Strážskou obchodní 
     společností s.r.o., Stráž čp. 1 na nájem  lesních pozemků o výměře  
     727,3179  ha od 1.1.2009. ( Do 31.12.2008 platí výměra  730,4142 
     ha ).
28. K vyvěšení na úřední desce záměr pronájmu pozemku p.č. 830 o
      výměře 200m2 v k.ú. Borek u Tachova.
29. Územně analytické podklady ORP Tachov
30. Smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení a provozování VTL 
      plynovodu firmou RWE  Transgas Net s.r.o. na pozemcích
      městyse Stráž.                                                                 
31. Dodatek ke smlouvě s RRA Šumava k administrativnímu vedení
      projektu „Zateplení ZŠ Stráž".
32. Smlouvu o dílo s RRA Šumava k provedení zadávací 
      dokumentace a vedení soutěže o výběr firmy k projektu „Zateplení
      ZŠ Stráž".
33. Smlouvu s firmou Ingem inženýrská a.s. Plzeň,  k zajištění
      stavebního dozoru na akci „Zateplení ZŠ Stráž".
34. Odkoupení veřejného osvětlení ve všech částech městyse od firmy
      ČEZ energetické služby  za částku 886.000,- Kč bez DPH.
35. Odprodej hasičského vozidla AVIA SPZ TC 70-65 za 20.000,- Kč.
36. Podání žádosti na SFŽP o poskytnutí plnění za uznatelné výdaje         
      na akci „Zateplení ZŠ ve Stráži".
37. Smlouvu o dílo s ČR - Hasičským záchranným sborem  
      Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň na provádění 
      pozáručních oprav dýchacích přístrojů „SATURN" a
      „PLUTO"   a jejich součástí.
38. Oddací dny a dobu pro rok 2009 na každou sobotu kromě státem
      uznaných svátků a 31.12.2009 v době od 8.00 hod. do 13.00 hod.

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:
1.  Projednání žádostí o prodej zemědělských pozemků  na příští
     jednání  zastupitelstva.

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:
1. Starostu K. Fišperu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene k
    zřízení a provozování VTL plynovodu.
2. Starostu K. Fišperu podpisem dodatku smlouvy s RRA Šumava.
3. Starostu K. Fišperu podpisem smlouvy s RRA Šumava.
4. Starostu K. Fišperu podpisem smlouvy s firmou Ingem inženýrská
    a.s. Plzeň
5. Starostu K. Fišperu podpisem smlouvy o prodeji hasičského vozidla
    Avia TC 70-6.
6. Starostu K. Fišperu podpisem smlouvy s ČEZ Energetické služby.
7. Starostu K. Fišperu podpisem smlouvy o dílo s ČR - Hasičským
    záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň na
    provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů „SATURN" a
    „PLUTO" a jejich součástí.

 

 

                                                    Karel Fišpera                  Věra Koktová

                                                       starosta                     místostarostka

 

yvěšeno dne: 18.12.2008

Sejmuto dne::     5.1.2009