Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného

                                            dne  22.10. 2008

 

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 3. 9. 2008.
2. Žádosti o přidělení bytu.

3. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 6/2008 dle předložených § a položek.
4. Plnění rozpočtu Městyse Stráž k 30.9.2008.

5. Žádost  o zrušení nabídky na převod bytu:

    Prodej bytu  č.p. 279/5 ve Stráži,  (schváleno dne 28.5.2008).
6. Dohodu o skončení nájmu bytu v domě č.p. 279/5 ve Stráži s nájemníkem ke dni
    30.9.2008.
7. Poskytnutí dotace na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve Stráži.

8. Žádost na podání informace k hospodaření Strážské obchodní  společnosti s.r.o.
9. Neposkytnutí dotace na opravu kaple v Jadruži a zařazení na seznam náhradníků dotace.
10. Zprávu kontrolního výboru.

11. Uzavření školní družiny v době podzimních prázdnin 27. a 29.10. 2008.

12. Uzavření základní školy dne 30.10. 2008 z důvodu přerušení dodávky el. energie.

13. Uzavření mateřské školy dne 30.10. 2008 z důvodu přerušení dodávky el. energie.

14. Plánované termíny uzavírání MŠ Stráž ve škol. roce 2008 - 2009:

            Podzimní prázdniny: 27. a 29. 10. 2008

            Vánoční prázdniny: 22.12. 2008 - 4.1. 2009

            Jarní prázdniny : 23.2. - 1.3. 2009

            Velikonoční prázdniny : 9.4. a 10.4. 2009

            Letní prázdniny: 13. 7. - 16. 8. 2009
15. Konání příštího zasedání zastupitelstva dne 26.11. 2008.

 

 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Na základě nabídky prodej bytu č.p. 271/2 ve Stráži  za částku   351.000,- Kč.
3. Úpravu rozpočtu - rozpočtové opatření č.7/2008 dle předložených § a položek.
4. Směrnici pro provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2008.
5. Finanční příspěvek ve výši 5.050,- Kč na činnost pečovatelské služby Polikliniky Bor.
6. Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč TJ Sokol Bernartice na činnost oddílu kopané.
7. Finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na činnost mládeže oddílu
    kopané.
8. Finanční příspěvek ve výši 40.000,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na činnost mládeže oddílu
    ledního hokeje.
9. Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč TJ Sokol Stráž o.s. na bigbeatový večer, který se
    bude  konat dne 16.11.2008 ve Stráži. Příspěvek bude použit na pronájem sálu.

10. Prodej pozemků v k.ú. Bonětice  p.č. 1679/2 o výměře 2932 m2, lesní pozemek,  p.č. 1680
      o výměře 517 m2, ostatní plocha,  p.č. 1694/3 o výměře  6545  m2,  lesní pozemek, p.č.
      1707 o výměře 1798  m2, lesní pozemek, p.č.1729 o výměře 324  m2, lesní pozemek a
      p.č. 1922/2 o výměře  82  m2,  lesní pozemek za cenu 298.000,- Kč společnosti  LUKON
      Investment, a.s., Jindřicha Plachty 28, Praha 5 s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady  

- 2 -

      spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

11. Odkoupení pozemku p.č. 643/1  o výměře 4864 m2, trvalý travní porost v k.ú. Bernartice
      u Stráže za cenu 8.510,- Kč od  BK II., s.r.o., Strážská 483, Bor  do vlastnictví Městyse
      Stráž.

12. Odkoupení pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže p.č. 335/13 o výměře 65 m2, orná půda a
      p.č. 441/10 o výměře 38 m2, trvalý travní porost za cenu 190,- Kč od  EKOS III s.r.o.,
      Strážská 483, Bor  do vlastnictví Městyse Stráž.

13. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Borek u Tachova části p.č.
      781/41, ostatní plocha, části p.č. 969, ostatní plocha a části p.č. 971, ostatní plocha (po
       rozdělení pozemků geometrickým plánem).

14. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu  pozemků v k.ú. Borek u Tachova p.č. 186/1
      díl D) o výměře 50 m2, lesní pozemek a p.č. 186/1 díl I) o výměře 50 m2, lesní pozemek 
      za účelem výstavby individuální rekreační chaty v RS Sycherák.

15. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu   pozemku p.č. 2464/12 o výměře 20 m2 v
      k.ú. Stráž u Tachova.

16. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví Městyse
      Stráž.

17. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse Stráž v domě č.p. 279 ve
      Stráži.
18. Dodatek č. 5 smlouvy č. 273002V005 s firmou ČEZ energetické služby k zajištění
      veřejného osvětlení.
19. Rozšíření bodů veřejného osvětlení o 1 ks v obci Bernartice, 1 ks v obci Stráž a ubrání
     1 ks  v obci Bonětice.                       
20. Objednání průzkumů a rozborů vnitřních a vnějších omítek kostela sv. J. Křititele ve
      Stráži restaurátorem ak.m. J. Ratajem.
21. Povolení výjimky z počtu děti v Základní škole Stráž na školní rok 2008 - 2009.

22. Přísedícího Okresního soudu v Tachově.

 

3/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Stížnost na III. kolo prodeje bytů ve Stráži k projednání v měsíci prosinci 2008.

 

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Kulturní komisi do příštího jednání zastupitelstva upřesnit kalendář kulturních a
    společenských akcí na rok 2009 včetně podrobnějšího návrhu finančního krytí.

 

5/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:
1. Starostu městyse K. Fišperu podpisem dodatku č. 5 smlouvy č. 273002V005.

2. Starostu městyse K. Fišperu k projednání možnosti opětovného odkoupení veřejného
    osvětlení od  ČEZ DISTRIBUCE a.s. se sídlem v Ostravě.

3. Starostu městyse K. Fišperu k vyžádání písemného stanoviska od JUDr. Libové ke stížnosti
    na III. kolo prodeje bytů ve Stráži.

 

6/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:
1. V plném rozsahu bod Usnesení 2/24 z 26. veřejného jednání zastupitelstva ze dne 3.9.2008.