Usnesení

 

22. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 23.4.2008
 
 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:


1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.3.2008.

2.   Záměr pronájmu pozemku p.č. 186/1 v k.ú. Borek u Tachova pro výstavbu rekreačních chat.

3.   Žádosti o přidělení bytu:

4. Ukončení nájemní smlouvy k bytu čp. 304/2 ve Stráži dohodou ke dni 15.4.2008 a ukončení lhůty na

    uplatnění práva na odkoupení tohoto bytu.

5. Informaci o přiznání dotace na rekonstrukci povrchu chodníku ke hřbitovu ve Stráži ve výši 300

    tis. Kč a nepřiznání dotace na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve Stráži.

6. Informaci o podání žádosti o finanční příspěvek na zakoupení speciálního hasícího vozidla

    Karosa zastupitelstvu Plzeňského kraje.

7. Vytváření nových internetových stránek Městyse Stráž.

8. Změny v provozu ZŠ Stráž:

   a) 28.4.2008 volno pro VIII. a IX. třídu z důvodu pozdního příjezdu z Národního divadla.

    b) 28.4.2008 zájezd dětí od I. do VII. třídy do Hvězdárny v Karlových Varech.c) 2.5.2008 v případě pěkného        počasí odpadá vyučování a škola provede úklid kolem budovy a na některých místech v okolí Stráže.
    d) 9.5.2008 uzavření školy. Náhrada za 20.10.2007 (sobota) „Den otevřených dveří“

9.Zápis dětí do MŠ Stráž na školní rok 2008/9 dne 27.5.2008 od 9,00 hod. do 16,00 hod.

10. Konání příštího zasedání zastupitelstva dne 28. 5. 2008 od 17,00 hod.

  1.  2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

    1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.

    2. Finanční náležitosti

    3. Prodej a pronájem majetku městyse Stráž.

    4. Bytové hospodářství.

    5. Projednání dodatku smlouvy o odpadech.

    6. Výběr zhotovitele zařízení obecního rozhlasu.

    7. Opětovné projednání pronájmu sportovního areálu ve Stráži a v Bernarticích.

    8. Schválení návrhu zápisu do kroniky za rok 2007.

    9. Různé, diskuse.

 2. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.1/2008 dle předložených § a položek.

3. Pronájem pozemku p.č. 425/1 o výměře 13382 m2, TTP v k.ú. Dehetná za roční nájemné

    1.000,- Kč od 1.5.2008 do 31.12.2018 nájemci JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR,

     středisko „Palcát“ Dnešice.

4. Pronájem pozemku p.č. 1049/1 o výměře 40 m2, ostatní plocha v k.ú. Bernartice u Stráže za

   roční nájemné 40,- Kč od 1.5.2008.

 

5. Prodej pozemku p.č. 2446/18 o výměře 33 m2, ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova v

   ceně 20,- Kč/1 m2 . s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemku dle zásad schválených
    na zasedání ZO dne 29.11.2006.

6. Prodej pozemků v k.ú. Bonětice p.č. 1535/6 o výměře 2633 m2, orná půda, p.č. 1535/7 o výměře

   4 m2, orná půda, p.č.1628 o výměře 198 m2, TTP, p.č. 1630/15 o výměře 867 m2, lesní pozemek

   a p.č. 1630/16 o výměře 11 m2, lesní pozemek za celkovou cenu 26.960,- Kč společnosti

   LUKON INVESTMENT, a.s., Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5, s tím, že kupující uhradí i

   veškeré náklady spojené s prodejem pozemků dle zásad schválených na zasedání ZO dne

   29.11.2006.

7. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemku p.č. 77 o výměře 3169 m2, TTP v k.ú.

   Bonětičky.

8. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje části pozemku p.č. 34/1 ( po rozdělení pozemku

   geometrickým plánem), TTP v k.ú. Bonětice.

9. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu části pozemku p.č. 2415 o výměře 2000 m2, TTP v

   k.ú. Stráž u Tachova.

10. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2007 na údržbu veřejné

     zeleně v obci.

11. Nájemní smlouvu č. 14/2008 uzavřenou mezi Městysem Stráž a AQUARUS s.r.o., Koněvova

    2660/141, Praha 3.

12.Prodej bytu bytového domu č.p. 279 ve Stráži, postavený na st.p.č. 421, který je zapsán na LV

    č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

     a) Prodej bytu č. 279/8 ve IV. nadzemním podlaží o velikosti 1+1 za kupní cenu 193.290,- Kč

13. Prodej bytu  bytového domu č.p. 280 ve Stráži, postavený na st.p.č. 422, který je zapsán na LV

      č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

      a) Prodej bytu č. 280/1 v II. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 340.540,- Kč

      b) Prodej bytu č. 280/3 v II. nadzemním podlaží o velikosti 2+1 za kupní cenu 265.320,- Kč

14. Prodej bytu čp. 304/2 ve Stráži za částku 235.000,- Kč slečně Šárce Radošové a dále předání

      bytu do 7 dnů po podpisu smlouvy.

15. Nájemné za byt v ZŠ Stráž bude příjmem ZŠ Stráž a bude zahrnut do rozpočtu ZŠ Stráž,

      příspěvkové organizace.

16.Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3001 s firmou Ekodepon s.r.o. Černošín.

17.Snížení poplatku za odpady o 50 % rodině Hofmannových, Stráž č.p. 167.

18.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 12/2008 uzavřený mezi Městysem Stráž a TJ SOKOL

     Stráž o.s. na nájem nemovitostí do 31.12.2033.

19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 13/2008 uzavřený mezi Městysem Stráž a TJ SOKOL

     Bernartice na nájem nemovitostí do 31.12.2033.

20. Koncept zápisu do Kroniky obce Stráž za rok 2007.

21. Komisi pro výběr zhotovitele pro rekonstrukci povrchu chodníku ke hřbitovu ve Stráži ve

      složení předseda - O. Hloušek, členové - V. Koktová, L. Květ, M. Timura, K. Rada, náhradník

      - J. Ježková.

22. Výběr firmy Senea spol.r.o. Spálené Poříčí pro úpravu pozemku p.č. 1190/2 a 1190/1 k obnově

      přírodní oblasti výskytu chráněného čolka velkého u obce Bonětice.

23. Výjimku v maximálním počtu dětí ve třídách MŠ Stráž v souladu s ustanovením § 23

      školského zákona 561/2004 Sb.

24. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč LMK Stráž na činnost.

25. Finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč Kulturnímu spolku Bernarticka na Bernartickou pouť

       a na oslavy 850 let od založení obce.

26. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 830 o výměře 3000m2 v k.ú. Borek u

       Tachova.


3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1.   p. Bubnové zajistit do příštího jednání zastupitelstva návrh smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji

     pozemku p.č. 25/11 v k.ú. Stráž u Tachova.

2. Ladislavu Květovi podání žádosti o dotaci na ministerstvo zemědělství na proplacení nového

    hospodářského plánu v lesích městyse Stráž.

3. Komisi pro výběr zhotovitele rekonstrukce povrchu chodníku ke hřbitovu ve Stráži vyhodnotit

    nabídku firem dne 12.5.2008 v 15,00 hod.

4. Kontrolní komisi předložit plán práce na rok 2008 do příštího zasedání zastupitelstva městyse.

5. Kulturní komisi předložit plán práce na rok 2008 do příštího zasedání zastupitelstva městyse.

6. Finanční komisi předložit plán práce na rok 2008 do příštího zasedání zastupitelstva městyse.

7. Všem zastupitelům městyse provést ve svěřených obcích průzkum mezi občany ke zřízení

   obecního rozhlasu do 28.5.2008.4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:


1. Starostu městyse Karla Fišperu jednáním se Zastupitelstvem města Boru k zakoupení speciálního

    hasicího vozidla Karosa do částky 750 tis. Kč.

2. Starostu městyse Karla Fišperu podpisem smlouvy s firmou Senea s.r.o., Spálené Poříčí k úpravě

    lokality s výskytem čolka velkého u obce Bonětice.

3. Ředitelku ZŠ Stráž, příspěvková organizace Alenu Vaňousovou uzavíráním smluv na pronájem

    bytu v ZŠ Stráž.