Usnesení

21. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž

konaného dne 19.3.2008


1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 30.1.2008.
2. Žádosti o přidělení bytu:
3. Žádost o zrušení nabídky na převod bytu:
    a) Prodej bytu č.p. 279/9, (schváleno dne 30.1.2008)
    b) Prodej bytu č.p. 271/2, (schváleno dne 21.11.2007)
4. Žádost o výměnu bytu.
5. Ukončení nájemní smlouvy k bytu č.p. 304/10 ve Stráži dohodou ke dni 29.2.2008 a ukončení lhůty na uplatnění práva na odkoupení tohoto bytu.
6. Uzavření školní družiny v době Velikonočních prázdnin 20. - 21.3.2008.
7. Konání příštího zasedání zastupitelstva dne 23.4.2008.

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:
1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Úpravu č. 1 rozpočtového výhledu na rok 2008.

3. Rozpočet Městyse Stráž na rok 2008 jako schodkový. Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.

4. Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Stráž, přísp. organizace, dle schváleného rozpočtu na rok 2008 zasílat měsíčně na účet MŠ Stráž ve výši 40.000,- Kč do vyčerpání schváleného neinvestičního příspěvku.

5. Neinvestiční příspěvek na provoz a mzdové náklady ZŠ Stráž, přísp. organizace, dle schváleného rozpočtu na rok 2008 zasílat měsíčně na účet ZŠ Stráž ve výši 235.000,- Kč do vyčerpání schváleného neinvestičního příspěvku.

6. Výši odměn neuvolněným členům městyse Stráž dle předloženého návrhu s účinností od 1.3.2008.

7. Uzavření smlouvy o provádění udržovacích prací na hřbitově ve Stráži na rok 2008 na částku 15.000,- Kč mezi Městysem Stráž a hokejovým oddílem TJ Sokol Stráž o.s..

8. Uzavření smlouvy o provádění udržovacích prací na hřbitově v Bernarticích na rok 2008 na částku 15.000,- Kč mezi Městysem Stráž a Kulturním spolkem Bernarticka.

9. Uzavření smlouvy o provedení udržovacích prací na hřbitově ve Stráži na částku 3.000,- Kč mezi Městysem Stráž a SDH Stráž.

10. Uzavření smlouvy o provedení udržovacích prací – prořezání stromů ve Stráži na částku 10.000,- Kč mezi Městysem Stráž a SDH Stráž.

11. Finanční příspěvek ve výši 8.000,- Kč Římskokatolické farnosti Bor na koncerty v rámci cyklu „ Hudební léto Borska “ konané dne 29.5.2008 ve Stráži a dne 24.7.2008 v Bernarticích.

12. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Auto Moto Veteran klubu Český les na uspořádání 7. ročníku Jízdy Saši Kolowrata konanou dne 21.6.2008.

13. Finanční příspěvek ve výši 500,- Kč Klubu českých turistů TJ Lokomotiva Plzeň na turistickou akci “ Přes dva parky” konanou dne 12.7.2008 ve Stráži.

14.Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč TJ Sokol Stráž, o.z. oddíl kopané na pořádání maškarního bálu konaného dne 9.2.2008 ve Stráži. Příspěvek bude použit na úhradu nájmu za sál.

15. Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč Základní škole Stráž, přísp. org. na pořádání 6. Školního plesu konaného dne 8.3.2008 ve Stráži. Příspěvek bude použit na úhradu nájmu za sál.

16. Finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje na činnost.

17. Finanční příspěvek ve výši 4900,- Kč Kulturnímu spolku Bernarticka. Příspěvek bude použit na úhradu ročního pojistného rozhledny v Bernarticích.

18. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 425/1 o výměře 13382 m2, TTP v k.ú. Dehetná.

19.Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemku p.č. 2446/18 o výměře 33 m2, ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova.

20. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1049/45 o výměře 3822 m2 pod silnicí III/1953 v k.ú. Bernartice u Stráže z vlastnictví Městyse Stráž do vlastnictví Plzeňského kraje.

21. Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 2442/9 o výměře 2 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 3429/3 o výměře 6 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a p.č. 3439/7 o výměře 736 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Městyse Stráž.

22.Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu části pozemku p.č. 1049/1 o výměře 40 m2, ostatní plocha v k.ú. Bernartice u Stráže.

23. Přičlenění pozemků p.č. 317/ 6, p.č. 329/1, p.č. 329/3, p.č. 333/2, p.č. 2664/1, p.č. 2664/2, p.č. 2667, p.č. 2732, p.č. 2767, p.č. 2786/2, p.č. 2787 a p.č. 2788 v k.ú. Stráž u Tachova k honitbě Honebního společenstva „Stráž – pole“.

24. Přidělení bytu čp. 310/6.

25. Přidělení bytu čp. 310/7.

26. Prodej bytu bytového domu č.p. 271 ve Stráži, postavený na st.p.č. 414, který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.
a) Prodej bytu č. 271/5 ve II. nadzemním podlaží o velikosti 1+1 za kupní cenu 190.160,- Kč.

27. Prodej bytu bytového domu č.p. 279 ve Stráži, postavený na st.p.č. 421, který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.
a) Prodej bytu č. 279/1 ve II. nadzemním podlaží o velikosti 2+1 za kupní cenu 265.320,- Kč.

28. Prodej bytu bytového domu č.p. 302 ve Stráži, postavený na st.p.č. 475, který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž k.ú. Stráž u Tachova.
a) Prodej bytu č. 302/1 v I. nadzemním podlaží o velikosti 4+1 za kupní cenu 375.282,- Kč.

29. Žádost o zproštění poplatku za komunální odpad.

30. Výroční zpráva o poskytovaných informacích podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007.

31. Dodatek č. 1B ke smlouvě č. 3001 s firmou Ekodepon Černošín k navýšení cen při zajištění svozu domovního odpadu.

32. Pronájem pozemku st.p.č. 441 o výměře 1785 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 2446/1 o výměře 10464 m2, ostatní plocha, p.č. 2446/10 o výměře 6648 m2, ostatní plocha, p.č. 2446/11 o výměře 1094 m2, ostatní plocha a budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na st.p.č. 441, budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na st.p.č. 442, budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na st.p.č. 443 vše v k.ú. Stráž u Tachova za roční nájemné 1.000,- Kč od 1.4.2008 do 31.12. 2010 TJ SOKOL Stráž, o.s., Stráž 276.

33. Pronájem ubytovny - budovy č.p. 276 na st.p.č. 409/1 a budovy bez čp/če na st.p.č. 409/2 v k.ú. Stráž u Tachova za měsíční nájemné nejméně 15.000,- Kč od 1.4. 2008 do 31.12.2010 nájemci AQARUS, s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha 3.

34. Pronájem budovy bez čp/če, občanská vybavenost, na st.p.č. 129 a pozemků p.č. 842/3 o výměře 7384 m2, ostatní plocha, p.č. 844/4 o výměře 636 m2, trvalý travní porost vše v k.ú. Bernartice u Stráže za roční nájemné 1.000,- Kč, od 1.4.2008 do 31.12. 2010 TJ SOKOL Bernartice.

35. Smlouvu o dílo s Ateliérem Soukup Plzeň o vypracování projektové dokumentace kaple v Jadruži.

36. Podání žádosti o dotaci na úpravu pozemku a vodní plochy p.č. 1190/2, 1190/1 u obce Bonětice s výskytem ohroženého druhu čolka velkého.

37. Záměr výměny pozemku – ostatní komunikace p.č. 1036 v obci Bernartice s majitelem Lesy České republiky – Lesní správa Horšovský Týn.

38. Prodej bytu čp. 304/10 ve Stráži za částku 410.000,- Kč a dále předání bytu do 7 dnů po podpisu smlouvy.

39. Záměr prodeje lesního pozemku firmy LUKON INVESTMENT, Jindřicha Plachty 28, Praha 5.


3/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:
1. Žádost o slevu z kupní ceny na byt ve Stráži č.p. 302.
2. Prodej dřeva za zvýhodněnou cenu.
3. Odkoupení kostela v obci Olešná.
4 Žádost o pronájem ubytovny ve Stráži.


4/ Zastupitelstvo městyse Stráž ruší:
1. Usnesení č. 2/9e z 20. veřejného Zasedání zastupitelstva Městyse Stráž ze dne 30.1.2008 – Prodej bytu č.p. 279/9.

2. Usnesení č. 2/15 z 16. veřejného Zasedání zastupitelstva Městyse Stráž ze dne 21.11.2007 - Prodej bytu č.p. 271/2.