Usnesení

18. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 19.12.20071/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.11.2007.

2. Žádosti o přidělení bytu:
 

3. Pohledávky a realizace převodu bytů na SBTH v Boru.

4. Odpadové hospodářství- poplatky. Přehled o vymáhání pohledávek.

5. Zprávu o činnosti Kulturního spolku Bernarticka.

6. Výroční zprávu o činnosti Městyse Stráž.

7. Zprávu z jednání VSO Halže.

8. Příští zasedání zastupitelstva dne 30.1.2008 od 17,00 hod.

9. Změna kronikářky od 1.1.2008 p. Timurová místo p. Najnarové.
2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.

  2. Finanční náležitosti.

  3. Bytové hospodářství

  4. Prodej a pronájem pozemků.

  5. Schválení dodatku č. 2/2007 ke smlouvě o dílo č. 096/2007 – stavba chodníku Stráž.

  6. Schválení smlouvy s JUDr Libovou na poskytování právního poradenství.

  7. Výroční zpráva Městyse Stráž.

  8. Zpráva o činnosti Kulturního spolku Bernarticka

  9. Různé, diskuse.

2. Rozpočtové provizorium Městyse Stráž na rok 2008 ke dni schválení rozpočtu na rok 2008.

3. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2007 dle předložených § a položek.

4. Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč KS Bernarticka na Masopust, který se bude konat v

roce 2008 v Bernarticích. Příspěvek bude poskytnut v lednu 2008.

5. Čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce ZŠ Stráž, příspěvkové organizace na

dofinancování pořízení interaktivní tabule ve výši 2.157,20 Kč.

6. Vyřazení DHM z majetku MŠ Stráž, příspěvkové organizace dle vyřazovacích protokolů ve

výši 3.416,- Kč po dohledu ÚIK.

7. Vyřazení DHM z majetku ZŠ Stráž, příspěvkové organizace dle vyřazovacích protokolů ve

výši 146.244,16 Kč po dohledu ÚIK.

8. Opravu podlahy a stěn kanceláře v přízemí budovy ÚM do výše 15.000,- Kč. Oprava bude

provedena v lednu 2008.

9. Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městyse Stráž od 1.1.2008 dle

schváleného usnesení č. 2/7 ze dne 28.02.2007.

 

10. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku městyse Stráž v domě č.p. 302, 303,

304 a 305.

11. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví Městyse

Stráž.

12. Prodej pozemků v k.ú. Olešná st.p.č. 33 o výměře 345 m2, zastavěná plocha a nádvoří v

ceně 35,- Kč/1 m2, p.č. 29/1 o výměře 1079 m2, zahrada v ceně 20,- Kč/1 m2 a

p.č. 29/2 o výměře 176 m2, zahrada v ceně 20,- Kč/1 m2 panu Františku Novákovi,

Sadová 585, Bor, s tím, že kupující uhradí i veškeré náklady spojené s prodejem pozemku

dle zásad schválených na zasedání ZO dne 29.11.2006.

13. Pronájem pozemků v k.ú. Stráž u Tachova st.p.č. 385 o výměře 65 m2, zastavěná plocha a

nádvoří a p.č. 2432 o výměře 400 m2, TTP za roční nájemné 465,- Kč od 1.1.2008.

14. Pronájem pozemku p.č. 3348/2 o výměře 600 m2, ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova

za roční nájemné 500,- Kč od 1.1.2008.

15. Pronájem pozemku p.č. 25/11 o výměře 472 m2, ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova za

roční nájemné 472,- Kč od 1.1.2008 . s tím, že pozemek bude řádně udržován.

16. Pronájem pozemků v k.ú. Bonětice p.č. 34/1 o výměře 5 m2, TTP a p.č. 1481/2 o výměře

35 m2, TTP za roční nájemné 40,- Kč od 1.1.2008 firmě Správa a udržba silnic

Stříbro, Soběslavova ul. 1264.

17. Pronájem pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 1102/18 o výměře 3497 m2, orná půda,

p.č. 1102/19 o výměře 2625 m2, orná půda, p.č. 1130/2 o výměře 211 m2, TTP a p.č.

1130/3 o výměře 1000 m2, TTP za roční nájemné 345,- Kč od 1.1.2008 do 31.12.2013.

firmě NOBOS Bor, s.r.o., Plzeňská ul. 449

18. Pronájem pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 2424/13 o výměře 2881 m2, orná půda,

p.č. 2424/14 o výměře 2613 m2, orná půda, p.č. 2424/15 o výměře 5575 m2, orná půda,

p.č. 2424/16 o výměře 2663 m2, orná půda a p.č. 2424/17 o výměře 2305 m2, orná půda

za roční nájemné 588,- Kč od 1.1.2008 panu Stanislavu Sládkovi, Stráž 259 do

31.12.2008.

19. Pronájem pozemků v k.ú. Souměř p.č. 199/9 o výměře 4281 m2, orná půda, p.č. 199/17 o

výměře 5677 m2, orná půda, p.č. 199/18 o výměře 3845 m2, orná půda, p.č. 199/20 o

výměře 3723 m2, orná půda, p.č. 388/1 o výměře 1931 m2, TTP, p.č. 552/13 o výměře

5062 m2, orná půda, p.č. 552/15 o výměře 11519 m2, orná půda, p.č. 552/20 o výměře

789 m2, orná půda, p.č. 552/21 o výměře 214 m2, orná půda, p.č. 552/22 o výměře 61 m2,

orná půda, p.č. 667 o výměře 6834 m2, orná půda, p.č. 668 o výměře 1511 m2, orná

půda, p.č. 670 o výměře 2715 m2, orná půda, p.č. 671/6 o výměře 947 m2, TTP a v k.ú.

Jadruž p.č. 373/5 o výměře 128 m2, orná půda za roční nájemné 1.013,- Kč od

1.1.2008 do 31.12.2013 panu Janu Zatloukalovi, soukromému zemědělci, Nová Ves 137,

Přimda.

20. Pronájem pozemků v k.ú. Souměř p.č. 382/10 o výměře 2597 m2, orná půda, p.č. 552/8 o

výměře 1232 m2, orná půda, p.č. 570 o výměře 665 m2, orná půda, p.č. 571 o výměře

4970 m2, orná půda, p.č. 594/4 o výměře 2668 m2, TTP, p.č. 824 o výměře 1618 m2,

TTP, p.č. 826 o výměře 5387 m2, TTP, p.č. 86 výměře 604 m2, TTP, p.č. 873 o výměře 1877 m2,

TTP, p.č. 896/3 o výměře 121 m2, TTP,

p.č. 896/4 o výměře 2439 m2, TTP, p.č. 896/5 o výměře 546 m2, TTP, p.č.896/6 o výměře

298 m2, TTP, p.č. 896/7 o výměře 1629 m2, TTP, p.č. 896/8 o výměře 173 m2, TTP a p.č.

896/9 o výměře 103 m2, TTP za roční nájemné 557,- Kč od 1.1.2008 do 31.12.2013 panu

Ing. Jiřímu Jáchimovi, Souměř 58, Bor.

21. Pronájem pozemků v k.ú. Jadruž p.č. 57/11 o výměře 302 m2, TTP, p.č. 635/5 o výměře

25458 m2, orná půda, p.č. 830/2 o výměře 783 m2, ostatní plocha, p.č. 830/4 o výměře

22816 m2, TTP, p.č. 830/6 o výměře 339 m2, ostatní plocha a p.č. 847/10 o výměře 1038

m2, TTP za roční nájemné 1.669,- Kč od 1.1.2008 do 31.12.2013 panu Herbertu Eisenovi,

Jadruž 25, Přimda.

22. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 3/2007 ke dni 31.12.2007.

23. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 2415 o výměře 476 m2, TTP v

k.ú. Stráž u Tachova.

24. Smlouvu mezi Městysem Stráž a manž. Jaroslavem a Jiřinou Pichovými, Stráž čp. 197 o

zřízení věcného břemene chůze přes parcelu č.3562 v k.ú. Stráž u Tachova za účelem

provádění údržby a oprav rodinného domu č.p. 197.

25. Smlouvu č. IP 12-0000771/1 mezi Městysem Stráž a ČEZ Distribuce , a.s., se sídlem

Děčín 4, Teplická 874/8 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k

pozemku p.č. 1049/1 v k.ú. Souměř. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro

budoucí uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti, jímž

dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –

kabel NN.

26. Výpověď nájemní smlouvy č. 8/2005 ze dne 20.12.2005 v měsíci prosinci roku 2007.

27. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 6 N/98 ke dni 31.12.2007.

28. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu se Strážskou obchodní společností s.r.o., Stráž čp. 1 na

nájem lesních pozemků o výměře 730,4142 ha od 1.1.2008. (Do 31.12.2007 platí výměra

729,6785 ha).

29. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. Z 2/2000 ke dni 31.12.2007.

30. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 397/10 o

výměře 5960 m2, orná půda, p.č. 482/2 o výměře 1114 m2, orná půda, p.č. 482/3 o

výměře 243 m2, orná půda, p.č. 482/6 o výměře 399 m2, orná půda, p.č. 482/7 o výměře

530 m2, orná půda, p.č. 603/1 o výměře 5944 m2, ostatní plocha, p.č. 603/2 o výměře

421 m2, ostatní plocha a p.č. 274/3 o výměře 3024 m2, orná půda.

31. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Dehetná p.č. 119/35 o

výměře 1450 m2, orná půda, p.č. 601/5 o výměře 3358 m2, orná půda, p.č. 601/10 o

výměře 11034 m2, orná půda, p.č. 601/12 o výměře 33950 m2, orná půda, p.č. 601/13 o

výměře 4693 m2, orná půda, p.č. 604 o výměře 90 m2, orná půda, p.č. 615 o výměře

234 m2, orná půda, p.č. 616 o výměře 288 m2, orná půda, p.č. 618 o výměře 324 m2,

orná půda, p.č. 766 o výměře 13606 m2, orná půda a p.č. 767 o výměře 2823 m2, orná

půda.

32. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Bernartice u Stráže p.č. 643/2

o výměře 4159 m2, TTP, p.č. 661 o výměře 1439 m2, orná půda, p.č. 662 o výměře 4748

m2, orná půda, p.č. 663 o výměře 6272 m2, orná půda, p.č. 684 o výměře 13668 m2,

orná půda, p.č. 700 o výměře 1601 m2, orná půda, p.č. 706 o výměře 3111 m2, orná

půda, p.č. 707 o výměře 4460 m2, orná půda, p.č. 728/3 o výměře 537 m2, orná půda,

p.č. 728/4 o výměře 198 m2, orná půda, p.č. 728/5 o výměře 288 m2, orná půda, p.č.

819/3 o výměře 415 m2, orná půda a p.č. 819/4 o výměře 11 m2, orná půda.

33. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 894 o výměře 2162 m2, ostatní

plocha v k.ú. Borek u Tachova.

34. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Dehetná p.č. 137/2 o výměře

1275 m2, orná půda, p.č. 137/6 o výměře 280 m2, TTP, p.č. 137/7 o výměře 9549 m2,

TTP, p.č. 175/14 o výměře 190 m2, TTP, p.č. 181/1 o výměře 234 m2, TTP, p.č. 409/24

o výměře 20 m2, TTP, p.č. 409/32 o výměře 29259 m2, TTP, p.č. 419/2 o výměře 1408

m2, TTP, p.č. 634/5 o výměře 231 m2, ostatní plocha, p.č. 634/6 o výměře 14 m2,

ostatní plocha, p.č. 660 o výměře 198 m2, orná půda, p.č. 706/15 o výměře 1703 m2,

orná půda a p.č. 706/16 o výměře 561 m2, orná půda.

35. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemků v k.ú. Borek u Tachova p.č. 1027 o

výměře 3072 m2, ostatní plocha a p.č. 932 o výměře 5200 m2, TTP.

36. Vyvěšení na úřední desce záměru pronájmu pozemku p.č. 790/17 o výměře 1000 m2,

TTP v k.ú. Bernartice u Stráže.

37. Dodatek č. 2/2007 ke smlouvě o dílo č. 096/2007 – stavba chodníku Stráž.

38. Uzavření smlouvy o poskytování právních a poradenských služeb s advokátkou

JUDr. Zdenkou Libovou, nám. Republiky 86, Tachov na dobu určitou do 31.12.2010

39. Zadání vypracování projektu na opravu kaple v obci Jadruž.

40. Schválení oddacích dnů a doby pro rok 2008 stanovené na každou sobotu kromě státem

uznaných svátků a 31.12.2008 v době od 8.00 hod. do 13.00 hod.4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu podpisem dodatku č. 2/2007 ke smlouvě o dílo č. 096/2007 – stavba chodníku

Stráž.

2. Starostu ve smyslu § 102 z.č. 128/2000 Sb. prováděním rozpočtových opatření do výše

50.000,- Kč.5/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Projednání žádostí o prodeji pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Borek u Tachova po provedení

místního šetření.