Usnesení

12.veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž

ze dne 25.7.2007

 

 

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:

1. Protokol z místního šetření provedeného OVÚP MěÚ Bor k odstranění

stavby – zděné dvougaráže na p.p.č. 26 v k.ú. Stráž u Tachova.

2. Zařazení žádostí o byt do seznamu uchazečů:

3. Znalecký posudek a prohlášení vlastníka k bytům bytového domu č.271 ve Stráži.

4. Výsledky kontroly v Rekreačním středisku Sycherák.


2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého řádného zasedání.

  2. Finanční náležitosti.

  3. Prodej a pronájem pozemků.

  4. Bytové hospodářství.

  5. Schválení komise při výběrovém řízení na stavbu chodníku ve Stráži.

  6. Výsledky kontroly v Rekreačním středisku Sycherák.

  7. Různé, diskuse.

2. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.4/2007 dle předložených § a položek.

3. Pronájem pozemku p.č. 25/1 o výměře 1500 m2, ostatní plocha v k.ú. Stráž u Tachova za roční nájemné 750,- Kč od 1.8.2007 panu Karlu Horváthovi, Stráž 66.

4. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků st.p.č. 155 o výměře 578 m2,

zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 77 o výměře 484 m2, zahrada a budovy bez čp./če. na

st.p.č. 155 vše v k.ú. Stráž u Tachova.

5. Zadat zpracování znaleckého posudku na prodej pozemků st.p.č. 155 o výměře 578 m2, zastavěná plocha

a nádvoří, p.č. 77 o výměře 484 m2, zahrada a budovy bez čp./če. na st.p.č. 155 vše v k.ú. Stráž u

Tachova.

6. Žádost o výměnu bytu 4+1, Stráž 303/1 za byt 4+1 v byt. domě 302/1. (Ukončení nájemní smlouvy ).

7. Žádost o výměnu bytu manželů Bachroňových, Stráž 280/9 vel. bytu 2+1 za byt 4+1 v byt.domě 303/1.

8. Zvýšení jednostranného nájemného od 1.1.2008 do 31.12.2008 s maximálním navýšením8,8 % na částku 17,40 Kč/m2.

9. Prodej bytů bytového domu č.p. 303 ve Stráži, postavený na st. p. 476, který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova.

Prodej bytu č.303/12 ve IV. nadzemním podlaží o vel. 4+1 za kupní cenu 340.809,- Kč

10. Prodej bytů bytového domu č.p. 304 ve Stráži , postavený na st.p. 477, který je zapsán na LV č.1 pro obec Stráž, k.ú. Stráž u Tachova

Prodej bytu č. 304/4 ve II. nadzemním podlaží o vel. 4+1 za kupní cenu 347.730,- Kč

11. Prodej bytu č. 304 /5 ve II. nadzemním podlaží o vel. 2+kk za kupní cenu 200.610,- Kč

12. Prodej bytu č.304/8 ve III. nadzemním podlaží o vel. 2+kk za kupní cenu 200.250,- Kč

13. Prodej bytů bytového domu č.p. 305 ve Stráži, postavený na st.p. 478, který je zapsán
na LV č.1 pro obec Stráž v k.ú. Stráž u Tachova.

Prodej bytu č. 305/12 v IV. nadzemním podlaží o vel. 4+1 za kupní cenu 330.630,- Kč

14. Zásady a záměr prodeje bytů v bytovém domě č.271 ve Stráži a oznámení ceny bytů.

15. Komisi pro výběr firmy na realizaci stavby chodníku ve Stráži ve složení:

předseda – Pavel Radoš

členové - Karel Fišpera

Mikuláš Timura

Ladislav Květ

Věra Koktová3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Starostovi městyse vyhlásit výběrové řízení na realizaci stavby „Chodník Stráž“ s

termínem ukončení 31.8.2007.

2. Komisi pro výběr firmy na realizaci stavby „Chodník Stráž“, provést výběr dne 5.9.2007.


4/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Přijetí stanoviska ke stavbě p. Tomáše Horvátha ze Stráže do zjištění záměru využití stavby.


5/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1. Podání žádosti o převod studny na pozemku p.č. 175/5 v k.ú. Dehetná do vlastnictví

Městyse Stráž.

2. Příspěvek na LSPP Poliklinice Tachov, IČO 00868256.