czechpoint

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy
na pracovišti CZECH POINT

  

Městys Stráž vydává prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy - pracoviště CZECH POINT na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen "ISVS"), a to ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná Městysem Stráž je veřejnou listinou.

Městys Stráž vydává ověřené výstupy z níže uvedených evidencí ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):
 

1) výpisy z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/
2) výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část) /veřejná evidence/
3) výpisy z Obchodního rejstříku /veřejná evidence/
4) výpisy z Rejstříku trestů /neveřejná evidence/      

     od 1. 1. 2009!
5) výpisy bodového hodnocení osoby /neveřejná evidence/
6) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů /veřejná evidence/
7) výpisy z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového   hospodářství) /neveřejná
    evidence/


ad 4)
Evidence
 Rejstříku trestů je neveřejnou evidencí. Vydat ověřený výpis z této evidence lze pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Žádající osoba musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přidělené rodné číslo. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i zmocněnci, který žádá o výpis na základě plné moci jemu udělené další osobou. V případě, že v plné moci nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

Cizincům může být vydán výpis pouze v případě, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice - mají přiděleno rodné číslo. V případě, že rodné číslo přiděleno nemají, žádost je možné podat písemně. Výpis z rejstříku trestů přijde poštou na adresu žadatele, a to do dvou až tří týdnů.

 

ad 5)
Výpisy bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. O výpis může požádat osoba, které se výpis týká. Totožnost žadatele se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Žadatel musí mít platný doklad totožnosti. Výpis bodového hodnocení osoby lze vydat i zmocněnci, a to na základě plné moci, která musí být úředně ověřena. V případě, že nejsou v plné moci uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

 

ad 6)
Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaný dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj pro dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a současně zaplatili správní poplatek. Prostřednictvím kontaktního místa Czech Point je možné zažádat o ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro příslušnou organizaci, a to dle zadaného identifikačního čísla organizace.

 

ad 7)
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
slouží k plnění ohlašovacích povinností souvisejících s vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Pracoviště Czech Point umožňuje žadateli vyřídit následující požadavky:
- registraci a vydání přístupových údajů
- změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
- vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu

 

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). 

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 50,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

 

Ověřené výstupy lze pořídit na Úřadě městyse Stráž, pracoviště CZECH POINT:

 MATRIKA  p. Količová
 PODATELNA  p. Timurová

 

 

 

Pracovní doba

pondělí  7.00 - 17.00 hod.
úterý  7.00 - 15.30 hod.
středa  7.00 - 17.00 hod.
čtvrtek  7.00 - 15.30 hod.
pátek   7.00 - 12.30 hod.