Dopisy, poučení a výzvy, které odesílá Úřad městyse Stráž jsou pro Vás ukládány na podatelně úřadu. Můžete si je vyzvednout v provozní době úřadu:

pondělí, středa  7.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek  7.00 - 15.30 hod.
pátek  7.00 - 12.30 hod.

Poučení adresáta
Tyto zásilky jsou doručovány dle zákona 500/2004 Sb., správní řád. Věnujte pozornost tomuto poučení:

Nevyzvednete-li si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připraven k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Prokážete-li, že jste si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění zásilku ve stanovené lhůtě vyzvednout, můžete do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která Vám bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta, požádat odesílatele podle § 41 správního řádu o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Odmítnete-li převzít zásilku, znemožníte-li předání poučení nebo neposkytnete-li součinnost nezbytnou k řádnému doručení, bude písemnost, kterou zásilka obsahuje považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Nevyzvednuté dopisy, poučení a výzvy jsou po uplynutí 10denní lhůty vráceny zpět na odbory Úřadu městyse Stráž, které dopisy odesílaly.

Na podatelně úřadu jsou pro Vás dále ukládány poučení a oznámení od jiných odesílatelů. Dopisy těchto odesílatelů si musíte vyzvedat na České poště, s.p..